Condicions d'ús de la web

1. ABAST:

Aquestes Condicions d’Ús de la Web estableixen les condicions generals que regulen tant l’accés, com la navegació, així com l’ús dels continguts

de la present web. La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència als serveis i activitats de FUNDACIO PRIVADA ROSELLA.

Aquesta informació només és a efectes enunciatius i no constitueix una oferta vinculant que obligui a la usuària a fer-se sòcia o contractar els

nostres serveis. FUNDACIO PRIVADA ROSELLA es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda quan ho estimi convenient i sense

previ avís, no sent responsable de exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada.

Així mateix, es reserva el dret a modificar el contingut del present document d’ús de la web. Per tant, la usuària ha de llegir atentament aquest

document en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present

Ús de la Web poden ser modificades. La prestació del servei d’aquest lloc web té una durada limitada al moment en el qual la usuària es trobi

connectat al lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten.

2. CONDICIONS DE L’ÚS DE LA WEB:

Amb el simple accés, la navegació o la utilització de la pàgina web, es té la condició d’usuària. La usuària accepta de forma plena i sense cap tipus

de reserva les condicions contingudes en el present avís legal. La usuària es compromet a utilitzar el lloc web juntament amb els seus serveis i

continguts, de forma lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic. La usuària es compromet a no

realitzar accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilitzant-la, sobrecarregant-la o deteriorant-la de qualsevol manera, o impedint als

altres usuàries el lliure accés, utilització o gaudi de la pàgina web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DE CONTINGUTS:

FUNDACIO PRIVADA ROSELLA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol

merament enunciatiu: textos, logotips, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, fórmules, etc.) o compta amb la

corresponent llicència o autorització per al seu ús. L’accés a la navegació per i l’ús d’aquest lloc web per part de la usuària no impliquen en cap cas

renuncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d’aquells.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o

distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta

amb l’autorització expressa i per escrit de FUNDACIO PRIVADA ROSELLA.

4. ENLLAÇOS

4.1. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB EXTERNES:

FUNDACIO PRIVADA ROSELLA rebutja tota responsabilitat sobre tota informació present en la World Wide Web no elaborada per FUNDACIO

PRIVADA ROSELLA o no publicada sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web

que són completament independents d’aquesta pàgina web FUNDACIO PRIVADA ROSELLA no respondrà o garantirà, de cap manera, l’exactitud,

insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia,

a  través d’aquests enllaços d’hipertext.

4.2. ENLLAÇOS EXTERNS AMB DESTINACIÓ A LES PÀGINES WEB DE FUNDACIO PRIVADA ROSELLA:

Si qualsevol altre lloc web, usuària o entitat, desitgés establir un enllaç amb destinació a www.fundacioprivadarosella.com aquest enllaç haurà de

sotmetre’s a les condicions que a continuació es detallen:

1. L’enllaç anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. L’enllaç,  en qualsevol cas ha de ser absolut i complet portant a la

usuària amb un sol clic a la URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. L’enllaç haurà d’abastar tota l’extensió de

pantalla del portal www.fundacioprivadarosella.com.

2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de FUNDACIO PRIVADA ROSELLA, el lloc web que estableix l’enllaç podrà 

reproduir de qualsevol manera www.fundacioprivadarosella.com incloent-ho com parteix integrant

del seu web, utilitzant marcs, redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.

3. No s’autoritza l’establiment d’enllaç a www.fundacioprivadarosella.com o a www.fundacioprivadarosella.com, des de llocs web que continguin

continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la moral o l’ordre públic.

El servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a la usuària accedir a altres

pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, ‘Llocs Enllaçats’). En aquests casos, FUNDACIO PRIVADA ROSELLA actua com a prestador de serveis

d’intermediació de conformitat amb la Llei de Serveis de la Informació i Comerç electrònic i només serà responsable dels continguts i serveis

subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència

deguda. En el cas que la usuària consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a FUNDACIO

PRIVADA ROSELLA enviant un missatge a privacitat@fundacioprivadarosella.com, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació

de retirar el corresponent enllaç. FUNDACIO PRIVADA ROSELLA no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa

responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, des actualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs

Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a FUNDACIO PRIVADA ROSELLA.

5. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT:

La responsabilitat en l’ús d’aquest Lloc web correspon de forma única i exclusiva a la usuària. FUNDACIO PRIVADA ROSELLA no es fa

responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:

1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament del Lloc web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix de subministraments i serveis de

tercers.

2. Els errors i omissions en la informació publicada així com la falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per

satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives de les usuàries.

L’accés al Portal no implica l’obligació per part FUNDACIO PRIVADA ROSELLA de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic

nociu. Correspon a la usuària, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

FUNDACIO PRIVADA ROSELLA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics de les usuàries o de tercers durant l’ús del lloc

web.

6. LEGISLACIÓ

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió 

Europea.

7. ACTUALITZACIÓ

El present ús de la web s’ha revisat per última vegada al octubre 2023.