Llar-Residència

Llar-Residènia - Fundació Privada Rosella

Acolliment residencial

A l’Acolliment Residencial s’ofereix una atenció individualitzada a cada persona tenint en compte les seves necessitats de suport, garantint un ambient familiar en un entorn confortable i fomentant la seva participació activa.

En la línia de garantir una atenció integral a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del Desenvolupament, s’ofereix durant tot l’any un seguit d’activitats de lleure (noves tecnologies, manualitats, excursions…) i esport (futbol, petanca, spining i natació)  amb l’objectiu de fomentar l’autonomia personal i desenvolupar la socialització i la seva inclusió a la comunitat.

La Llar-Residència té una capacitat registral de 50 usuaris/-es.

L’horari que ofereix és de dilluns a divendres de 16:30h a 8:30h, i el cap de setmana 24h. Està oberta els 365 dies de l’any.

Tipus de suport

D’acord amb el model d’atenció diürna per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del Desenvolupament, es treballen unes àrees determinades en funció del tipus de suport que necessita cada usuari/-a:

1. Suport generalitzat

Aquest tipus de suport, es continuat per tota la vida, afecta a totes les situacions. La persona depèn de tercers. La freqüència es alta, continua i constant. El tipus d’atenció es individualitzada a nivell sanitari, psicopedagògic i social. Les activitats que es porten a terme son terapèutiques i sanitàries per mantenir, facilitar i potenciar les seves capacitats i mantenir una bona qualitat de vida. I, hi ha contacte i control constant per part dels professionals.

2. Suport extens o extens amb Trastorn de Conducta

Els/les usuaris/-es amb aquest tipus de suport necessiten una supervisió continuada sense límit de temps, son dependents de terceres persones en determinades situacions. La freqüència és regular, anticipada i fins i tot pot ser alta. Les activitats son terapèutiques per mantenir, facilitar i potenciar les seves capacitats i aconseguir una bona qualitat de vida.

3. Suport limitat o limitat amb Trastorn de Conducta

Aquest tipus de suport, s’ha de donar  de manera continuada durant un període de temps limitat amb freqüència regular. Es  realitzen activitats per millorar l’autodeterminació, el manteniment físic, educatives, d’ocupació terapèutica i de lleure.

4. Suport intermitent

Aquests/-es usuaris/-es necessiten atenció intermitent amb supervisió o no i es dona en poques ocasions. Realitzen activitats de formació permanent, per millorar l’autodeterminació, manteniment físic i de lleure.

Tipus de suport a la persona amb discapacitat - Fundació Privada Rosella

Tipus de serveis

Els serveis que ofereixem són:

Facilita un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats de suport de la persona en el conjunt de les activitats de la vida diària, proporcionant una bona qualitat de vida als/les usuaris/-es, potenciant la inclusió a la comunitat i el compliment dels seus drets; també proporciona suport a les famílies i/o tutors de les persones ateses en el servei residencial.

Supervisar i controlar la salut dels/les usuaris/-es en la seva vessant mèdica: derivació a metges especialistes, supervisió en l’elaboració dels protocols, elaboració d’informes mèdics.

Avaluar les necessitats de tractament de fisioteràpia dels/les   usuaris/-es que ho necessitin, realitzant la rehabilitació funcional necessària.

Servei propi del centre, que supervisa la correcta alimentació dels/les usuaris/-es, elaboració de menús ordinaris i especials, control de seguretat i higiene en l’alimentació.

Servei propi del centre, que  s’encarrega de tenir cura de la roba personal de tots els/les nostres usuaris.

Servei propi del centre que té cura de la correcta higiene dels espais que utilitzen els/les usuaris/-es i el personal del centre.

De les instal·lacions, espais i mobiliari del centre.

Gestió del personal i tasques burocràtiques.

T'agradaria col.laborar amb Fundació Rosella?

Colabora amb Fundació Privada Rosella

Cada persona es única i diferent, per la seva trajectòria viscuda, per la seva situació present i pels seus dessitjos futurs.